ALGEMENE VOORWAARDEN AFNEMERS

Artikel 1 Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder de volgende definities, gebruikt in enkelvoud of meervoud:
– Aanbod: ieder Product dat door Leverancier op het Platform wordt geplaatst.
– Account: het door Afnemer aangemaakte klantaccount op het Platform.
– Afnemer: de (rechts)persoon die via het Platform een bestelling plaatst bij een Leverancier.
– Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Afnemers.
– Leverancier: iedere (rechts)persoon die Producten aanbiedt via het Platform.
– Platform: de online omgeving van VersTrade waarop Leveranciers hun Producten kunnen
aanbieden en Afnemers Producten kunnen bestellen. Het Platform is eigendom van VersTrade.
– Producten: koelproducten, diepvriesproducten, versproducten, droogproducten of andere soorten
producten die door Afnemer via het Platform worden besteld, inclusief de verpakking van dat product.
– VersTrade: VersTrade Nederland B.V., gevestigd aan de Computerweg 16, 3542 DR te Utrecht,
KvK-nummer 77266560. VersTrade is eigenaar van het Platform en distributeur van geplaatste
bestellingen.


Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 

1. Door gebruik te maken van het Platform van VersTrade en door expliciet akkoord te gaan met deze
Algemene Voorwaarden zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten
tussen Afnemers en Leveranciers die via het Platform worden gesloten.
2. Door Afnemer gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij de Afnemer deze Algemene
Voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt met de mededeling de eigen voorwaarden daarvoor in de plaats
te stellen en VersTrade daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. In het laatste geval, waarin
VersTrade uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden van een Leverancier,
geldt dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op onderwerpen waarover niets is
geregeld in de voorwaarden van de Afnemer.


Artikel 3 De rol van VersTrade


1. Afnemer erkent dat VersTrade geen partij is en/of wordt bij de koopovereenkomst tussen Afnemer en
Leverancier. VersTrade draagt alleen de zorg voor het Platform, de hierbij komende bestel- en
2
betalingsprocessen, en het distributieproces. VersTrade brengt Afnemers en Leveranciers samen
zonder partij te zijn bij de tussen hen gesloten overeenkomst.
2. VersTrade neemt namens Leverancier contact op met Afnemer indien dit noodzakelijk is in het kader
van levering van bestellingen, klachtafhandeling of met andere doeleinden.
3. Afspraken en/of toezeggingen gemaakt of gedaan door medewerkers van of namens VersTrade,
binden VersTrade alleen als deze afspraken door daartoe bevoegde personen zijn gedaan en
bevestigd.
4. Er bestaan geen verplichtingen voor VersTrade indien Leveranciers en Afnemers buiten het Platform
om overeenkomsten sluiten.


Artikel 4 Klantaccount


1. Om gebruik te kunnen maken van het Platform, dient Afnemer eerst een Account aan te maken op
het Platform.
2. Afnemer dient ervoor te zorgen dat de informatie die verstrekt is bij het aanmaken van zijn Account
juist en volledig is en indien nodig wordt aangepast.
3. Afnemer is verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn inloggegevens van zijn Account.
4. Afnemer is aansprakelijk voor al het gebruik van zijn Account. Leverancier en/of VersTrade is niet
aansprakelijk voor schade die ontstaat door onbevoegd gebruik van het Account van Afnemer.
Artikel 5 Aanbod
Ieder Aanbod dat Leverancier op het Platform plaatst, is vrijblijvend tot het moment dat het besteld wordt.
Wanneer een Product besteld is, zal Leverancier dit Product aan Afnemer leveren conform de op dat
moment op het Platform vermeldde Producteigenschappen en prijs. Kennelijke vergissingen of kennelijke
fouten in het Aanbod, binden Leverancier niet.


Artikel 6 Totstandkoming van de overeenkomst


1. De koopovereenkomst tussen Afnemer en Leverancier komt tot stand doordat Afnemer de Producten
bestelt via het Platform en in het bestelproces uitdrukkelijk akkoord gaat met de Algemene
Voorwaarden Afnemers. De Afnemer krijgt hierop direct, per e-mail, een bevestiging van de bestelling
vanuit het Platform.
2. De Algemene Voorwaarden Afnemers zijn van toepassing op alle overeenkomst tussen Leverancier
en Afnemer die via het Platform worden gesloten.


Artikel 7 Annulering van een bestelling


In uitzonderlijke gevallen, kan door Leverancier worden toegestemd in een annulering van een bestelling.
Deze toestemming zal dan schriftelijk worden gegeven. Bij annulering van een bestelling door de
Afnemer kunnen eventuele gemaakte kosten en andere schadeposten in rekening worden gebracht als
annuleringskosten.


Artikel 8 Weigeren van de bestelling


VersTrade behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een bestelling op het Platform te
weigeren. Dit geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding. Indien VersTrade een bestelling op het
Platform weigert, zal Afnemer hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld.


Artikel 9 Overeenkomst niet overdraagbaar


Het is de Afnemer niet toegestaan om zonder toestemming van VersTrade, overeenkomsten die gesloten
zijn via het Platform over te dragen aan derden, ook niet aan gelieerde vennootschappen van Afnemer.


Artikel 10 Uitvoering door derden


Afnemer machtigt Leverancier en VersTrade om de overeenkomst door een derde te laten uitvoeren. De
Afnemer gaat akkoord met overdracht van alle rechten en verplichtingen die voortkomen uit de via het
Platform gesloten overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer aan derde(n).


Artikel 11 Prijzen en Productspecificaties


1. Alle prijzen van Producten op het Platform zijn exclusief omzetbelasting, maar inclusief alle overige
belastingen, rechten, vergoedingen en kosten. Hiervan kan worden afgeweken als er emballage
wordt meegeleverd.
2. De leveringskosten die Afnemer betaalt voor het leveren van de bestelling worden op het Platform
weergegeven. De Afnemer betaalt de weergegeven prijzen die gelden op het moment van bestellen.
3. Tenzij bij het plaatsen van de bestelling anders is vermeld, gelden de prijzen en leveringscondities
zoals deze op het Platform zijn opgenomen op het moment dat Afnemer de bestelling plaatst.
3
4. Alle gegevens en eigenschappen van de Producten op het Platform worden naar beste weten en met
grote zorgvuldigheid verstrekt, maar kunnen niet als bindend worden beschouwd. Een kleine
afwijking van de specificaties rechtvaardigt daarom ook geen ontbinding van de overeenkomst.
5. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, binden Leverancier niet.


Artikel 12 Hoeveelheden


1. Door de Afnemer bestelde hoeveelheden worden automatisch aangepast aan de gehanteerde
minimum hoeveelheden met inachtneming van de toegestane afwijkingen.
2. Bij levering van Producten is een afwijking toegestaan van 10% op het bestelde gewicht.
3. De afgeleverde hoeveelheden en gewichten worden door VersTrade op een afleveringsdocument
vermeld. Indien de Afnemer daartegen niet binnen 24 uur na ontvangst bezwaar maakt, wordt het
vermeldde op het afleveringsdocument geacht te kloppen.


Artikel 13 Levering


1. Levering vindt plaats door aflevering van de bestelling op het afleveringsadres van Afnemer. Dit is het
afleveringsadres dat Afnemer doorgeeft via het Platform.
2. Afnemer is verplicht de geplaatste bestelling af te nemen. Wanneer Afnemer de aflevering weigert, is
Afnemer aansprakelijk voor het factuurbedrag, vermeerderd met bijkomende transportkosten en de
kosten van eventuele andere schade die Leverancier hierdoor ondervindt.
3. Leverancier streeft ernaar om de bestelling te leveren conform de leveringstermijnen die vermeld
worden op het Platform. Deze leveringstermijnen zijn echter geen fatale termijn. Indien het niet
mogelijk is om bestelling te leveren conform de leveringstermijn, wordt Afnemer hier zo snel mogelijk
van op de hoogte gesteld. Desbetreffende Producten zullen zo snel mogelijk worden nageleverd.
4. Afnemer dient ervoor te zorgen dat er bij levering van de bestelling voldoende en een goed
bereikbare laad- en losplaats is om een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen. Het verplaatsen
van Producten binnen de bedrijfsruimte van de Afnemer is niet inbegrepen.
5. Het eigendom en het risico van het Product gaat over op de Afnemer nadat het Product feitelijk is
geleverd, tenzij het Product niet wordt geaccepteerd als gevolg van een gebrek in kwantiteit of
kwaliteit. In dat geval neemt VersTrade contact op met de Leverancier om met Afnemer tot een
oplossing te komen.
6. Bij de aflevering van de Producten geschiedt het in- en uitladen en het vervoeren voor risico van
VersTrade. Zodra de Producten bij Afnemer zijn uitgeladen, gaat het risico daarvan over op Afnemer.
7. Indien VersTrade op verzoek van Afnemer Producten verder aflevert of ophaalt dan direct achter de
eerste toegangsdeur van het bedrijfspand van de Afnemer, is VersTrade niet aansprakelijk voor
schade die ontstaat tijdens dat gedeelte van het laden en lossen.


Artikel 14 Retourneren van Producten


1. Uitsluitend Producten die foutief geleverd zijn, kunnen worden geretourneerd.
2. Deze Producten dienen door Afnemer voor retour aangemeld te worden bij de klantenservice van
VersTrade.


Artikel 15 Terugroepacties


Als er door Leveranciers een terugroepactie geïnitieerd wordt, in verband met bij de fabricage of
verpakking ontstane productgebreken, dient de Afnemer met de betreffende Producten om te gaan
conform de procedure van de terugroepactie. Afnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld door
VersTrade.


Artikel 16 Vervoerscondities


1. VersTrade draagt zorg voor de distributie van de bestellingen die via het Platform worden geplaatst.
VersTrade bepaalt de wijze van vervoer en het vervoer geschiedt volgens een door VersTrade
vastgesteld afleverschema.
2. Op het vervoer zijn de AVC-condities van toepassing voor leveringen binnen Nederland. Voor
leveringen in het buitenland zijn CMR-condities van toepassing.


Artikel 17 Opslag en overslag


Indien VersTrade in opdracht van de Afnemer Producten op moet slaan of over moet slaan, geschiedt dat
op een door VersTrade te bepalen wijze, zonder dat VersTrade op enige wijze aansprakelijk is. De
Producten zijn dan ook niet verzekerd door of namens VersTrade. Afnemer dient zelf zorg voor te dragen
voor een deugdelijke verzekering.Artikel 18 Klachten en reclames


1. Afnemer dient bij de aflevering van de Producten te controleren of de geleverde Producten
overeenkomen met de door Afnemer geplaatste bestelling. Zichtbare schades, gebreken en tekorten
dienen door Afnemer binnen 12 uur na aflevering te worden gemeld via het klantaccount van
Afnemer op het Platform.
2. Klachten met betrekking tot niet direct zichtbare schades, gebreken en tekorten aan vers-, koel- of
diepvriesproducten dienen binnen 12 uur na aflevering door de Afnemer te worden gemeld via het
klantaccount van Afnemer op het Platform. Wanneer het geen vers-, koel- of diepvriesproduct betreft,
moeten de klachten met betrekking tot niet direct zichtbare schades, gebreken en tekorten binnen 48
uur gemeld worden via het klantaccount van Afnemer op het Platform.
3. De Producten waarop de klachten betrekking hebben, moeten in vergelijkbare staat beschikbaar
blijven zodat de klachten beoordeeld kunnen worden.
4. Het recht op reclameren vervalt nadat de Afnemer het geleverde Product in gebruik heeft genomen of
aan een derde heeft geleverd, tenzij VersTrade daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
5. Wanneer een klacht gegrond blijkt te zijn en voldaan is aan de hiervoor vermelde procedures, zal
Leverancier zo snel mogelijk het gebrek herstellen, een vervangend Product leveren of de waarde
van het Product crediteren. Dit naar passend oordeel van VersTrade.
6. Afnemer kan in dit soort situaties geen schadevergoeding vorderen. De aansprakelijkheid van
Leverancier blijft beperkt tot de waarde van de geleverde Producten waarover werd gereclameerd.
7. Klachten en reclames over een factuur worden binnen 5 dagen aan VersTrade bekendgemaakt.
Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd, wordt de factuur als juist beschouwd
en door Afnemer te zijn goedgekeurd.
8. Zodra de termijnen, genoemd in het eerste, tweede en zevende lid, verstreken zijn, vervalt ieder
vorderingsrecht van Afnemer op VersTrade en/of Leverancier onherroepelijk.


Artikel 19 Facturering en betaling


1. Facturering van de geplaatste bestelling geschiedt op naam en klantnummer. De betaling van de
bestellingen geschiedt op voorhand giraal door IDEAL, Billink of automatische incasso door een
vooraf afgegeven SEPA-machtiging.
2. De bij Afnemer kenbaar gemaakte betalingstermijn is te beschouwen als fatale termijn. Bij betaling
per bank, hetzij door overboeking of middels automatische incasso, geldt de dag van credit-valutering
van de rekening van VersTrade als de dag van betaling. De Afnemer is niet gerechtigd op zulke
betalingen aan VersTrade een korting of compensatie toe te passen.
3. Als, door welke reden dan ook, de betaling niet op voorhand plaats kan vinden geldt het volgende:
a) Alle op de invordering van verschuldigde bedragen vallende kosten, met name de
buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten
worden bepaald op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een
minimum van € 50,00 en onverminderd het recht van VersTrade om verdere redelijke kosten bij
de Afnemer in rekening te brengen.
b) Iedere betaling door de Afnemer strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde rente en
vervolgens tot voldoening van de op invordering vallende kosten, met uitzondering van de
gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt een betaling door de
Afnemer in mindering op de in hoofdsom openstaande vordering, waarbij als eerste zal worden
afgeschreven op de oudst openstaande vordering.
4. VersTrade is bevoegd tot compensatie van verschuldigde of te vorderen bedragen met die bedragen,
welke VersTrade van de Afnemer te vorderen heeft of aan hem verschuldigd is.


Artikel 20 Aansprakelijkheid van VersTrade


1. VersTrade aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding als, en voor zover
Afnemer aantoont dat de schade is veroorzaakt door grove schuld of ernstige nalatigheid van
VersTrade. De hoogte van de schadevergoeding door VersTrade is beperkt tot het factuurbedrag van
de bestelling die tot de schade heeft geleid.
2. Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor VersTrade, wordt uitgesloten.
3. VersTrade is niet gehouden tot een vergoeding van gevolgschade zoals winstderving of
omzetschade.
4. Afnemer vrijwaart VersTrade voor aanspraken van derden voor zover deze het gevolg zijn van
handelen of nalaten van de Afnemer en tegen aanspraken van derden die betrekking hebben op
schade waarvoor VersTrade de aansprakelijkheid en schadeplichtigheid jegens Afnemer heeft
uitgesloten.

Artikel 21 Aansprakelijkheid van Leverancier

 

1. Leverancier aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding als, en voor zover
Afnemer aantoont dat de schade is veroorzaakt door grove schuld of ernstige nalatigheid van
Leverancier. De hoogte van de schadevergoeding door Leverancier is beperkt tot het factuurbedrag
van de bestelling die tot de schade heeft geleid.
2. Leverancier is niet gehouden tot een vergoeding van gevolgschade zoals winstderving of
omzetschade.
3. Afnemer vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden voor zover deze het gevolg zijn van
handelen of nalaten van de Afnemer en tegen aanspraken van derden die betrekking hebben op
schade waarvoor Leverancier de aansprakelijkheid en schadeplichtigheid jegens Afnemer heeft
uitgesloten.
4. Voor zover de door Leverancier geleverde Producten voorzien zijn van een uiterste
houdbaarheidsdatum (T.H.T.-code) geldt, dat Leverancier bij consumeren of ander gebruik van deze
Producten na de uiterste houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.


Artikel 22 Overmacht

 

1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen: alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Leverancier en/of VersTrade geen invloed heeft, maar
waardoor Leverancier en/of VersTrade niet in staat is de verplichtingen na te komen, overmacht aan
de zijde van toeleveranciers en/of stakingen daaronder begrepen.
2. Als Leverancier en/of VersTrade door overmacht de overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft
Leverancier en/of VersTrade het recht om de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren. Bij
langdurige overmacht is Leverancier en/of VersTrade gerechtigd de overeenkomst te ontbinden
zonder gehouden te zijn aan de Afnemer enige schade te vergoeden.
3. Indien de overmachtssituatie langer dan een week duurt voor de levering van houdbare producten,
en langer dan 24 uur voor levering van dag- en koelverse producten, kan Afnemer de bestelling
kosteloos annuleren, zonder aanspraak te maken op vergoeding van eventueel geleden schade.


Artikel 23 Privacyverklaring


De gegevens van Afnemer worden door VersTrade verwerkt. Op de website www.verstrade.nl en de
mobiele applicatie van VersTrade staat een Privacyverklaring waarin informatie wordt gegeven over de
persoonsgegevens van Afnemers die door VersTrade worden verwerkt. VersTrade gaat zorgvuldig om
met de persoonsgegevens van Afnemers en zorgt ervoor dat elke verwerking van persoonsgegevens
voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.


Artikel 24 Conversiebepaling


Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, blijven
de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing. De bepaling die
in strijd zou zijn met toepasselijk recht zal zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het
toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de betreffende
bepaling.


Artikel 25 Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter


1. Op de tussen Leverancier en Afnemer gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing.
2. Alle geschillen tussen Afnemer en Leverancier zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter.


Artikel 26 Vindplaats Algemene Voorwaarden


Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld per 01-08-2020 en gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Utrecht. De Algemene Voorwaarden zijn ook gepubliceerd op www.verstrade.nl en te
bekijken en te downloaden in de mobiele applicatie van VersTrade.